آرشیو "مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد"

مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد


ماده 1 در اين تصويب‏نامه واژه‏هاي زير به جاي عبارت‏هاي مشروح مربوط به كار مي‏رود سرزمين اصلي : كشور جمهوري اسلامي ايران به استثناي مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي سازمان : سازمان هريك از مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري...

ادامه بیشتر ...