آرشیو "قوانین و آیین نامه های ورود خودرو به منطقه آزاد چابهار"

آیین نامه ورود خودرو به منطقه آزاد چابهار


واردات خودرو برای فروش و ترانزیت به منطقه آزاد توسط شرکت هایی که دارای مشخصات ذیل باشند مجاز است: الف: شرکتهایی که در اساسنامه آنها فعالیت بازرگانی یا صنعتی در زمینه خودرو ذکر شده و دارای نمایشگاه ملكی که کاربری مکان...

ادامه بیشتر ...