آرشیو "قوانین و آيين ‏نامه های نحوه استفاده از زمين و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری"

آيين ‏نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری


فصل اول ــ تعاريف ماده 1ـ در اين آيين‏نامه واژه‏هاي زير به جاي عبارت‏هاي مشروح مربوط به كار مي‏رود: كشور : كشور جمهوري اسلامي ايران منطقه : هر يك از مناطق آزادتجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران سازمان : سازمان هر منطقه...

ادامه بیشتر ...