آرشیو "قوانین،آیین نامه ها و مقررات"

آيين ‏نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری


فصل اول ــ تعاريف ماده 1ـ در اين آيين‏نامه واژه‏هاي زير به جاي عبارت‏هاي مشروح مربوط به كار مي‏رود: كشور : كشور جمهوري اسلامي ايران منطقه : هر يك از مناطق آزادتجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران سازمان : سازمان هر منطقه...

ادامه بیشتر ...

آیین نامه ورود خودرو به منطقه آزاد چابهار


واردات خودرو برای فروش و ترانزیت به منطقه آزاد توسط شرکت هایی که دارای مشخصات ذیل باشند مجاز است: الف: شرکتهایی که در اساسنامه آنها فعالیت بازرگانی یا صنعتی در زمینه خودرو ذکر شده و دارای نمایشگاه ملكی که کاربری مکان...

ادامه بیشتر ...

مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد


ماده 1 در اين تصويب‏نامه واژه‏هاي زير به جاي عبارت‏هاي مشروح مربوط به كار مي‏رود سرزمين اصلي : كشور جمهوري اسلامي ايران به استثناي مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي سازمان : سازمان هريك از مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري...

ادامه بیشتر ...

مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد


ماده 1 در اين تصويب‏نامه واژه‏هاي زير به جاي عبارت‏هاي مشروح مربوط به كار مي‏رود سرزمين اصلي : كشور جمهوري اسلامي ايران به استثناي مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي سازمان : سازمان هريك از مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري...

ادامه بیشتر ...