اعضای اتاق بازرگانی

65

محمد صادق مبرهن نیاکان

رئیس هیئت رئیسه اتاق بازرگانی
23232323

علی خانزهی 

نائب رئیس  اتاق بازرگانی
67

بهروز شهنوازی       

خزانه دار  اتاق بازرگانی
789879
عبدالستار باشنده

عضو هیئت رئیسه

66
فرشید تیره عیدوزهی

عضو هیئت رئیسه